Dukh Sukh Main Gad Rahnda Sin | Suriya Soomro | Album 47 | LAJPAL ENTERPRISES Dukh Sukh Main Gad Rahnda Sin | Suriya Soomro | Album 47 | LAJPAL ENTERPRISES Dukh Sukh Main Gad Rahnda Sin | Suriya Soomro | Album 47 | LAJPAL ENTERPRISES

Dukh Sukh Main Gad Rahnda Sin | Suriya Soomro | Album 47 | LAJPAL ENTERPRISES

28 August 2018
Lajpal Enterprises
55 Likes
9.183 views
5:4
3 Dislikes